17. redna seja občinskega sveta Občine Tišina

Seja je potekala v telovadnici Osnovne šole Tišina. 

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 17. redne seje OS občine Tišina 3. Obravnava in sprejem zapisnika 16. redne seje občinskega sveta občine Tišina 4. Poročilo o izvršitvi sklepov 16. redne seje občinskega sveta občine Tišina 5. Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta občine Tišina 6. Imenovanje manjkajočih članov odborov in komisij pri občinskem svetu občine Tišina 7. Predlog Zaključnega računa Proračuna občine Tišina za leto 202010. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Tišina za leto 2021 8. Predlog Sklepa o odpisu terjatev do kupcev 9. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 01.04.2021 11. Soglasje ustanovitelja o višini dela plače za redno delovno uspešnosti ravnatelja Osnovne šole Tišina 12. Seznanitev in obravnava poročil o delu v letu 2020 posrednih proračunskih uporabnikov 13. Letno poročilo o kakovosti in zdravstveni ustreznosti pitne vode za leto 2020 Vodovod sistema B d.o.o. 14. Letno poročilo o oskrbi pitne vode, vodovarstvenih pasovih in zdravstveni ustreznosti pitne vode za leto 2020 15. Poročilo Nadzornega odbora občine Tišina o opravljenem nadzoru Pregled odprtih terjatev po stanju na dan 31.12.2019 in na dan 31.03.2020 16. Tekoča problematika 17. Vprašanja in pobude