23. redna seja občinskega sveta Občine Tišina

Seja je potekala v telovadnici Osnovne šole Tišina.

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 23. redne seje OS občine Tišina 3. Obravnava in sprejem zapisnika 22. redne seje in 5. izredne seje občinskega sveta občine Tišina 4. Poročilo o izvršitvi sklepov 22. redne seje in 5. izredne seje občinskega sveta občine Tišina 5. Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Tišina 6. Predlog Sklepa o imenovanju Posebne občinske volilne komisije občine Tišina 7. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti 8. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. – I. obravnava 9. Predlog Zaključnega računa proračunu občine Tišina za leto 2021 10. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota – II. obravnava 11. Predlog Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota – II. obravnava 12. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preventive v občini Tišina – I. in II. obravnava (skrajšani postopek) 13. Predlog Sklepa o odpisu terjatev do kupcev na dan 31.12.2021 14. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 01.04.2022 15. Soglasje ustanovitelja o višini dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja Osnovne šole Tišina 16. Seznanitev in obravnava poročil o delu v letu 2021 posrednih proračunskih uporabnikov 17. Seznanitev z letnim poročilom 18. Poročilo Nadzornega odbora občine Tišina o opravljenem nadzoru »Izvedba investicije »Obnova in revitalizacija: Trije parki, kulture, miru in oddiha« 19. Poročilo Nadzornega odbora občine Tišina o delu v letu 2021 20. Tekoča problematika 21. Vprašanja in pobude