25. redna seja občinskega sveta Občine Tišina

Seja je potekala v sejni sobi Občine Tišina.

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 25. redne seje OS občine Tišina 3. Obravnava in sprejem zapisnika 24. redne seje občinskega sveta občine Tišina 4. Poročilo o izvršitvi sklepov 24. redne seje občinskega sveta občine Tišina 5. Volitve predstavnika Občine Tišina v volilno telo (elektorja) za volitve člana Državnega sveta in volitve za kandidata za člana Državnega sveta 6. Predlog Ugotovitvenega sklep o prenehanju mandata predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Tišina 7. Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Tišina 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Tišina za leto 2022 (Rebalans II) 9. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. – II. obravnava 10. Obravnava Polletnega poročila župana o izvrševanju proračuna občine Tišina za obdobje januar – junij 2022 11. Predlog Sklep o pripravi predloga za izvršbo za neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina - izvršbe 12. Predlog Ukrepov za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Tišina za leto 2021 13. Podaja Soglasja k zadolžitvi Zdravstvenega doma Murska Sobota za nabavo osnovnih sredstev – dveh vozil Volkswagen Caddy 5, 2.0 TDI 14. Poročilo Nadzornega odbora občine Tišina o opravljenem nadzoru: - »Poslovanje GZ Tišina za leto 2021«, Priloga - »Pregled odprtih terjatev po stanju terjatev na dan 31.12.2021« 15. Predlog Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2023 16. Tekoča problematika 17. Vprašanja in pobude