Etični kodeks

Datum:02.02.2008

Na podlagi 4. točke 84. člena Zakona o medijih, (Uradni list RS,št.110/06 UPB1)

TV SRK-11, Saša Ćosić s.p. (v nadaljnjem besedilu TV SRK-11) izdajatelj televizijskega programa TV SRK-11, ki ga zastopa Saša Ćosić, kot interna pravila določa naslednji

ETIČNI KODEKS

1. IZHODIŠČE

S tem etičnim kodeksom se določajo interna etična in estetska merila za predvajanje programskih vsebin s prizori nasilja ali seksualnosti v televizijskem programu TV RADGONA (TV SRK-11).

2. VSEBINA KODEKSA

S tem kodeksom se določa:

-           vsebinske pogoje, časovne omejitve in način tehnične zaščite glede na starostne omejitve za objavljanje programskih vsebin, ki bi lahko škodovale duševnemu, moralnemu ali telesnemu razvoju otrok in mladostnikov,

-           odgovornost za oblikovanje internih pravil in njihovo izvrševanje,

-           postopek in odgovornost oseb za obravnavanje pritožb s področja, ki ga ureja ta kodeks

-           načine promocije vsebin, ki ga določa ta kodeks.

3. VSEBINE OMEJITVE ZA PREDVAJANJE PROGRAMA TV SRK-11

V televizijskem programu TV SRK-11 se ne predvaja oddaj s pornografskimi vsebinami in z vsebinami pretiranega nasilja, ki bi lahko škodovale duševnemu, moralnemu ali telesnemu razvoju otrok in mladoletnikov, razen po pogojih in v skladu z merili, ki so določena s tem etičnim kodeksom.

Za oddajo iz prvega odstavka tega kodeksa se šteje vsaka televizijska zvrst, ne glede na avtorja in producenta.

Programske vsebine oddaj, ki jih program TV SRK-11 ne predvaja so zlasti tiste, ki vključujejo pretirano nasilje, določene pornografske podžanre z eksplicitnim nasiljem, kot so pedofilski in nekrološki materiali, pedofilija s prizori sodomije, sadomazohistična pornografija in vse druge oblike pornografije, ki vključujejo prikaze spolnih dejanj z uporabo takoj prepoznavnega in grobega nasilja.

TV SRK-11 lahko predvaja informativne prizore s fizičnim, verbalnim in drugimi psihičnim nasiljem ter prizore seksualnosti le v določenih časovnih terminih, ob upoštevanju starostnih kategorij in tehnične zaščite oddaj.

4. ČASOVNE OMEJITVE PREDVAJANJA DOLOČENIH ODDAJ

TV SRK-11 lahko predvaja oddaje iz 3. točke tega kodeksa ob upoštevanju starostnih kategorij v naslednjih časovnih terminih:

-           med 21.00 in 05.00 uro: vsebine, ki niso primerne za otroke, mlajše od 12 let ter vsebine, ki niso primerne za otroke, mlajše od 15. let

-           med 24.00 in 05.00 uro: vsebine, ki niso primerne za mlajše od 18. let

5. TEHNIČNA ZAŠČITA – OZNAČEVANJE PROGRAMSKIH VSEBIN

Oddaje TV SRK-11 iz 4.točke tega kodeksa bodo posebej označene z namenom zaščite otrok in mladoletnih z oznakami:

-           »VS« - vodstvo staršev ali skrbniških oseb

-           »12+«, »15+«, »18+« - oznake oddaj, primernih za starejše od označene starosti.

TV SRK-11 bo predvajal:

-           oddaje, ki so namenjene otrokom do 12. leta starosti, do 21.00 ure, označene z VS

-           oddaje, ki so namenjene otrokom nad 12-im letom starosti z 12+

-           oddaje, ki so namenjene mladoletnim nad 15-im letom starosti z oznako 15+

-           oddaje, ki so primerne samo za osebe, starejše od 18 let, z oznako 18+

TV SRK-11 bo pred predvajanjem z vključenimi prvinami nasilja in programskimi vsebinami, ki bi lahko škodovale razvoju otrok in drugih oseb, mlajših od 18 let ali mladostnikom, objavljala akustična opozorila in opozorila z ustreznimi vizualnimi simboli.

6. ODGOVORNOST ZA OBLIKOVANJE INTERNIH PRAVIL IN NJIHOVO IZVRŠEVANJE

Odgovorna instanca za oblikovanje etičnega kodeksa in njegovo izvajanje v programu

TV SRK-11 je odgovorni urednik.

7. REŠEVANJE PRITOŽB

Izdajatelj programa TV SRK-11 bo vsako pritožbo s področja tega kodeksa obravnaval posamično, v roku treh dni po prejemu pritožbe in odgovoril pritožniku v sedmih dneh. Z vsebino pritožbe in odgovornim se seznani vse sodelujoče pri ustvarjanju obravnavanih vsebin TV SRK-11.

8. PROMOCIJA

Izdajatelj programa TV SRK-11 bo v skladu s programsko shemo in na svojih spletnih straneh promoviral pravila o označevanju programskih vsebin, ki so predmet tega kodeksa, odgovornosti izdajatelja programa, starševske odgovornosti ter pritožbene mehanizme.

9. DRUGI POGOJI ZA PRIPRAVO ODDAJ

Poleg tega kodeksa se pri pripravi oddaj za predvajanje v programu TV SRK-11, ki so pomembne za zaščito otrok in mladostnikov, upošteva predpise, ki urejajo to področje, zlasti Zakon o medijih, Konvencijo o človekovih pravicah, Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o televiziji brez meja kot tudi Smernice Sveta za radiodifuzijo za vsebinsko oblikovanje internih etičnih in estetskih pravil izdajateljev televizijskih programov.

10. KONČNA DOLOČBA

Ta kodeks začne veljati z dnem, ko ga podpiše direktor izdajatelja. Z njim se seznani vse zaposlene in druge sodelavce podjetja TV SRK-11.
Tišina, 02.02.2008

TV SRK-11

Saša Ćosić, s.p.