5. redna seja občinskega sveta Občine Tišina

Seja je potekala v sejni sobi Občine Tišina.

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 5. redne seje OS občine Tišina 3. Obravnava in sprejem zapisnika 4. redne in 1. izredne seje občinskega sveta občine Tišina 4. Poročilo o izvršitvi sklepov 4. redne in 1. izredne seje občinskega sveta občine Tišina 5. Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana v svet zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota 6. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Tišina za leto 2022 7. Predlog Sklepa o odpisu terjatev do kupcev na dan 31.12.2022 8. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Tišina za leto 2023 9. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 01.04.2023 10. Predlog Sklepa o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči 11. Soglasje ustanovitelja k izplačilu redne delovne uspešnosti za leto 2022 direktorici Zdravstvenega doma Murska Sobota 12. Predlog Sklepa o soglasju k Sklepu o določitvi delovne uspešnosti ravnatelja Osnovne šole Tišina za leto 2022 13. Seznanitev in obravnava poročil o delu v letu 2022 posrednih proračunskih uporabnikov: - Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota - Zdravstveni dom Murska Sobota - Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota - Medobčinska inšpekcija in redarstvo - Osnovna šola Tišina (analiza finančnega poslovanja) - Uredniški odbor občine Tišina - Ostala mnenja odborov na poročila, ki so jih obravnavali iz svoje delovne pristojnosti 14. Seznanitev z letnim poročilom: - o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2022 - o oskrbi pitne vode, vodovarstvenih pasovih in zdravstveni ustreznosti pitne vode za leto 2022 15. Program dela Nadzornega odbora občine Tišina za leto 2023 16. Tekoča problematika 17. Vprašanja in pobude